Couplings

Couplings – Ref. 183

Els empalmaments per a tubs pneumàtics per la seva simplicitat i la seva rapidesa de muntatge, ofereixen un mètode molt econòmic d’unió de canonada per a alta i baixa pressió i més ofereixen l’avantatge de reduir el temps de muntatge i de desmuntatge.